اولین خانه ایکه برای مکان عبادت خلق بنا شد همان مکه است که در آن برکت و هدایت خلایق است . درآن خانه آیات ربوبیت پیداست  مقام ابراهیم خلیل است  هرکه در آنجا داخل شود ایمن باشد و مردم را حج و زیارت این خانه واجب است  برهرکسی که توانایی برای رسیدن به آنجا را یافت و هرکه کافر شود تنها بخود زیان رسانیده که البته خدا از اطاعت خلق بی نیاز است
(ازکلام الله مجید ایات 96 و 97 از سوره مبارکه آل عمران )

“Indeed, the first House [of worship] established for mankind was that at Makkah - blessed and a guidance for the worlds.  In it are clear signs [such as] the standing place of Abraham.  هرکه And whoever enters it shall be safe.  And [due] to Allah from the people is a pilgrimage to the House - for whoever is able to find thereto a way. But whoever disbelieves - then indeed, Allah is free from need of the worlds.”
Sura Al-i-Imran, Aya 96-97

به سایت ویژه حج و عمره پرواز نور – کانادا

خوش آمدید

Update: New specials for Hajj @ Umra 2020  now available!

Parvazenoor Hajj & Pilgrimage Canada

Proudly serving the community for over 25 years.